Dani Garcia Ragués entra com a nou regidor del CLAM-AM al consistori de Cercs

La regidora Marie Kapretz renuncia al seu lloc com a regidora del CLAM per fer entrar “saba nova” al projecte del grup polític municipal.

“No ens podem eternitzar en els càrrecs ni fer de la política un projecte unipersonal” diu. Porta des del 2007 activa en la política municipal.

L’assemblea local del CLAM-AM de Cercs ha decidit fer un relleu de regidors al grup municipal. Tenen clar que seguiran treballant sobre els seus temes centrals com la creació de llocs de treball a través del parc d’energies, projecte pel qual varen poder aconseguir suport fins i tot unànime del Parlament de Catalunya i que s’emirallava en projectes semblants a la conca carbonífera del Ruhr a Alemanya.

Altres temes que batallen són un transport públic digne per la comarca, pal·liar els efectes de l’atur de llarga durada i la conseqüent pobresa en la tercera edat, polítiques d’habitage social i medi ambientals entre d’altres.

(Totes les mocions presentades trobareu en aquesta pàgina web)

Des del 2011, CLAM té representació al consistori amb 2 regidors que varen mantenir en les eleccions municipals del 2015. Editen butlletins impressos periódics per mantenir a la ciutadania del municipi informada dels temes tractats a les sessions de plens.

Marie seguirà sent membre de l’assemblea local i també com a secretària de política parlamentaria de la executiva comarcal d’ERC. Es sent totalment implicada amb les causes polítiques i desitja que amb aquesta nova constel·lació que la feina del CLAM serà encara més dinàmica del que ha estat fins ara. Va entrar la instància amb la seva renúncia aquest passat dilluns 2.11.2015 amb el qual acabarà l’any com a regidora i comencarà l’any nou com a regidor Dani Garcia Ragués a partir del primer ple ordinari de l’ajuntament de Cercs.

Dani Garcia Ragués per part seva afirma que posa tot l’esforç i ganes per ajudar que la feina del CLAM ara en oposició desemboqui en uns bons resultats a les properes eleccions municipals 2019 i per llavors poder aconseguir l’alcaldia.

Jordi Gayet, actualment regidor del CLAM seguirà com a regidor i passarà a ser portaveu del grup.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <>, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA

Moció presentada a sessió de ple octubre 2015

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació.

 

Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.

 

Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.

 

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.

 

Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.

 

Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.

 

Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social

Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que   es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.

Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents

ACORDS

 

PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada <<Garantia +55>> i que significa:

 

 • Crear la prestació “Garantía +55” per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:
  1. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
  2. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
 • Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social Europea.
 • Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
 • Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
 • Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació amb continguts reals.

SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la UGT de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de Mocions | Deixa un comentari

MOCIO D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS

Moció presentada a la sessió de ple octubre 2015

Atenent la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d’una Xarxa de Municipis Acollidors,

Atès que les persones refugiades són totes aquelles que es veuen obligades a marxar del seu país per motius d’ètnia, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un determinat grup social, gènere o orientació sexual, o qualsevol altra vulneració de drets que posi en perill la seva vida,

 

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior,

 

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i només 28 places d’acollida,

 

Els grups polítics municipals sotasignats, proposen l’adopció dels següents acords:

 

Primer. Instar al govern espanyol a

 • Demanar una major dotació de recursos a la UE perquè es transfereixin a les administracions municipals,
 • Augmentar el nombre de places d’asil i augmentar la dotació pressupostària per millorar la qualitat en l’atenció,
 • Augmentar de 6 a 21 mesos el període d’acollida residencial de les persones sol·licitants d’asil, que és el màxim que estableix la directiva europea sobre procediments comuns per a la concessió o la retirada de la protecció internacional (Directiva 2013/32/UE, article 31.5),
 • Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia del que proposa Stop Mare Mortum.

 

Segon. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a

 • Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual, i assegurar-ne el seu desplegament,
 • Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.
 • Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació.

 

Tercer. Facilitar l’empadronament de totes les persones que declarin viure al municipi i conseqüentment garantir-ne l’accés als serveis bàsics.

Quart. Elaborar, en el cas que no n’hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d’acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l’asil.

Cinquè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.

Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants.

Setè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

Vuitè. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

MOCIÓ CAL DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015

Moció presentada a la sessió de ple del octubre

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 19a edició del Correllengua. Des de la CAL considerem que seria molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.

CAL, Països Catalans, juliol de 2015

Proposta d’acord

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes,

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,

Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,

 

El Ple de l’Ajuntament de la Vila de Cercs

ACORDA:

 

1 – Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

 

2 – Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.

 

3 – Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.

4 – Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.

 

5- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.

Publicat dins de Cultura, Mocions | Deixa un comentari

Volem governar per fer de Cercs un municipi pròsper

La nostra visió és la d’un municipi de Cercs pròsper.

Essent a l’oposició, el CLAM va moure’s de manera incansable per definir una perspectiva pròspera pel municipi. I aquesta perspectiva té un nom:

PARC D’ENERGIES RENOVABLES

Varem demanar suport al Consell Comarcal, anar al Parlament, al Parlament Europeu i a arreu on explicàvem el projecte ens varen donar ple suport.

Imagineu-vos de què serem capaços estant al govern municipal!

collage_energies_renovables

Publicat dins de Cercs, Parc de Recerca i Energies renovables a Cercs, Preparatius eleccions municipals 2015 | Deixa un comentari

Discurs finalització de legislatura 2011-2015

Foto: Pere Gendrau, Nació Digital

Foto: Pere Gendrau, Nació Digital

Aques és el discurs íntegre que va ser reflectit en el següent article del Nació Berguedà:

Un enderroc fa acabar de males maneres l’últim Ple de Cercs

“El grup CLAM i jo com a la seva portaveu portem ara una legislatura complerta assistint al ple municipal. Un bon moment per revisar coses i mirar des d’on venim i cap a on anem.

Sóc una persona curiosa per costum, o potser perquè els meus pares em van ensenyar que les coses no passen perque si, i que cal analitzar-los a fons.

El cas és que quan vàrem entrar a l’ajuntment en 2011, una de les meves esperançes va ser que un cop a dins de l’ajuntament podria entendre més bé el perquè de certes coses. Que potser podria trobar un sentit més a fons a actuacions del govern municipal de CiU i de la oposició del PIBER, llavors PSC, que vist des de fòra careixíen de tot sentit.

Tot que envolucrar-nos a fons amb la gestió del municipi fent moltes propostes en positiu i buscant l’entesa amb tothom, hi han coses que encara al dia d’avui no m’han quedat clares, i per això vull aprofitar l’avinentessa per preguntar-li a vosté sr. German Sánchez i a vosté, Sr. Ferran Civil.

No acabo d’entendre perquè el juvent del Municipi va haver de marxar per mancançes d’habitatge assequible, quan el govern municipal havia adquirit els pisos de FECSA justament per donar aquest servei i donar resposta a aquesta mancança. Perquè es vàren haver de renovar aquests pisos destinats a un públic sense molts recursos amb els acabats més cars del mercat, sense mirar que el preu final que es adaptés a la butxaca de la nostra gent jove?

Perquè quan una multinacional de l’acer es volia instal·lar al nostre municipi i crear així una treintena de llocs de treball vosté, sr. Sánchez presenta de manera continuada denúncies? Vosté va aconseguir que el projecte es dilatés tan en el temps que en 2008 amb la caiguda dels Lehmann Brother, va començar la crisi econòmica i el projecte es va descartar des de l’empresa. I perquè, sr. Civil, sabent que l’empresa no s’instal·laria al municipi, al menys així li va avisar l’empresa, s’entesta en fer un polígon industrial que costa 2 mio. d’euros de diners públics, diners de tots nosaltres?

Perquè tenim el servei d’aigues més cara de la comarca quan tenim aigua rodada i en excel·lent qualitat, amb altres paraules: baratíssima en producció?

Perquè l’ajuntament paga un sou de 2500€ al servei de manteniment de la TV de cable i el servei tècnic no hi és mai quan se’l necessita?

La gent del municipi va assistir en 2011 a la presentació del projecte POUM corregit organitzada pel mateix equip de govern, una correcció que fins avui dia, maig 2015 no s’ha realitzat mai. Perquè tenim un POUM que no s’aguanta per enlloc, que empeita a l’alegal·litat a un gran nombre de cases dels nostres veïns del poble. Un POUM que serveis només, dic NOMÉS perquè el sr. Sànchez i sr. Albertí puguin presentar les seves denúncies a la fiscalia. A qui va beneficiar aquest POUM que ens va costar diners a tots en canvi no serveix per a absolutament res bó?

Cercs bat el rècord estatal en denúnices urbanístiques per càpita… Sr. Sànchez, és vosté un campió … no dubti que vosté és el principal responsable d’aquest trist rècord. Perquè, sr. Civil li posa les coses fàcils en no corregir el POUM, en no controlar les obres que s’executen, en no controlr els permisos?

Tampoc puc entendre que els veïns de Sant Jordi hagin de patir un edifici esquelètic just a l’entrada del seu poble. Perquè deixen màniga ampla a l’empresa constructora, del qual era membre el sr. Sànchez quan es van executar les obres de la casa en qüestió?

Permeti’m que li explico una petita història i veurem si entre tots arribem a una conclusió:

Una parella de mitjana edat inverteix els seus estalvis en la compra d’una casa rural al nostre municipi. Inverteix tot el que té i més en la rehabilitació de la casa, treballant cada dia i amb dedicació absoluta a la petita explotació agrícola i turisme rural. Intenta fer atractiu el nostre municipi, que vingui gent que conegui com són els canals de la Vintrosa, la Vall Llobrega, el Pantà de la Baells, els arbres, flors i animals de les nostres contrades…sAquesta parella s’involucren en la vida associativa en que poden, són generoso, són bons veins i es porten bé amb tothom. Algun nen del municipi aprén a muntar caball sota les seves instruccions. En fí, gent que vol viure de la seva feina amb dignitat i en pau amb els de més.

Perquè aquesta gent, com d’altres, se’ls-hi amarga la vida? Perquè vosté, Sr. Sànchez els denúncia i perquè vosté, sr. Civil fa cas a aquesta denúncia i amb el poder que el seu càrrec li otorga mana a enderrocar la casa que tan esfoç i feina ha suposat construïr?

Perquè encara avui dia no hi ha cap ordre d’enderrocament sobre la casa-esquelet a l’entrada de Sant Jordi?…”

(…a aquest punt el discurs va ser interromput per els membres d’equip de govern de CiU els quals van expressar la seva indignació mitjançant crits i seguidament van marxar  de la sala de plens)

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Coneixes el nostre programa?

programa_electoralGràcies a l’enquesta que vàrem fer podem conèixer les necessitats reals de la gent del municipi i donar-los solucions.

Trobeu el nostre programa electoral aquí:

Enllaç cap al programa electoral del CLAM

És l’hora del canvi i fer polítiques noves!!

Suma-t’hi, vota CLAM!

Publicat dins de Cercs, CLAM INFORMA - El Butlletí, Preparatius eleccions municipals 2015 | Deixa un comentari

Resultat de l’enquesta feta pel CLAM

El grup CLAM volem saber quines són les inquietuts reals de la gent del poble. Per això vàrem fer una enquesta porta a porta i mitjançant una plataforma digital – ara sabem els resultats i podrem incloure respostes al nostre programa electoral. Perquè  l’administració local ha de servir per solucionar les necessitats dels habitants!!

Gràcies a tothom per participar!

 • Enquestes respostes en paper: 36
 • Enquestes respostes a interet: 27
 • TOTAL: 63 enquestes

Resultat:

ENQUESTA

 • En quins aspectes creu que el nostre municipi podria millorar?grafic_serveis

PERSPECTIVES DE FUTUR:

Quin aspecte li resulta important per a poder planificar el seu futur al municipi?

grafic_futur

 • Creu que l’ajuntament s’ha d’involucrar en el procés independentista català?grafic_proces
 • Veu un parc d’energies renovables com una proposta que pot aportar treball i prosperitat al municipi?grafic_parc_energies

 

Publicat dins de Cercs, Independència de Catalunya, Parc de Recerca i Energies renovables a Cercs, Preparatius eleccions municipals 2015, Valors | Deixa un comentari

Butlletí municipal imprès 06

butlleti_06Descarrega’l en format pdf: ClamCercs_06

El nou butlletì imprés del CLAM s’ha repartit a totes les bústies del municipi de Cercs. Hi trobareu una memòria de la feina municipal que vàrem fer durant l’any 2014.

 

Temes  que hi trobareu:

-Presentació de la llista CLAM-AM a les eleccions del 24 de maig 2015

-Proposta per crear feina a Cercs: La nostra alcaldable Marie viatja a Gelsenkirchen per estudiar un cas semblant al nostre.

-Mocions presentades pel CLAM a llarg del 2014

Publicat dins de Cercs, CLAM INFORMA - El Butlletí, Mocions, Parc de Recerca i Energies renovables a Cercs, Preparatius eleccions municipals 2015 | Deixa un comentari

Queden 2 dies per participar en l’enquesta del CLAM!

surveyParicipa-hi i digues la teva!

Apostem per la participació ciutadana en la política municipal

Per saber quines són les inquietuts dels habitants del nostre municipi, el CLAM vàrem iniciar ara fa un mes una enquesta sobre paper i porta-a-porta.
Com ens és important saber l’opinió del màxim nombre de persones, també l’hem habilitat a traves d’una plataforma online.
Si no has pogut ser entrevistat per una persona de l’equip del CLAM, aquí tens l’enllaç per fer-la. Es clausurarà el dijous, dia 30 d’abril. Donarem a conèixer el resultat a traves dels nostres mitjans de comunicació habituals.

Vols fer l’entrevista? Segueix l’enllaç!!
Fent clic aquí

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari