PRESENTACIÓ LLISTA CLAM A CERCS

logo_clamConvençuts de la necessitat d’una regeneració política del municipi a fons, conscients de la situació econòmica difícil que molts els habitants del municipi estan passant actualment i decidits de voler crear un clima de convivència positiu per a tots els veïns i veïnes del municipi, el grup CLAM‐AM es presenta a les eleccions municipals del maig
2015.

El grup municipal CLAM‐AM va decidir el dia 25.1.2015 en assemblea la composició de la llista a les eleccions municipals del maig 2015 i la candidata a l’alcaldia.

El grup treballa amb el suport d’un ampli sector de la ciutadania. La voluntat del grup és poder tenir representants de tots els nuclis del poble, de totes edats i perfils professionals. El grup està content de presentar una llista dinàmica i amb ganes de donar un impuls positiu a la vida del poble i amb el propòsit principal de crear llocs de treball al poble, essent el projecte del Parc d’Energies Renovables de Cercs el projecte estrella del seu programa electoral.

Programa, que d’altre banda s’està elaborant amb l’ajuda i les aportacions dels veïns i les veïnes del municipi.

La llista:
1‐Marie Kapretz
2‐Jordi Gayet
3‐Dani Garcia
4‐Marta Vaqué
5‐Albert Pons
6‐Aleix Garcia
7‐Teresa Carrillo
8‐Eduard Roca
9‐Miquel Belmonte

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Moció xarxa viària municipal de Cercs i el seu manteniment

neu_carreteresMoció presentada al ple ordinari del gener 2015

Vist que el clima de l’Alt Berguedà i al municipi de Cercs és plujós i fred i amb neu a l’hivern als vessants més enlairats i que les precipitacions mitjanes anuals superen els 1000 mm, part d’elles a l’hivern.

Vist que la població de tots els 5 nuclis del municipi es desplaçen en cotxe privat quasibé en la seva totalitat i que per això calen carreteres en condicions per garantir la seguretat vial.

Vist que la capacitat de la brigada municipal és limitada en que es refereix al manteniment de carreteres, sobretot en moments de acumulació de gruixos de neu i que la maquinària amb la qual treballen no sempre és fàcil de maniobrar o adeqüada a les característiques climàtiques de Cercs

 

Proposem el següent ACORD.

– Elaborar un pla municipal d’actuacion en cas d’acumulació de gruixos de neu en les carreteres i camins municipals per donar una resposta ràpida.

– Organitzar associacions veinals en cada nucli que puguin donar suport a la feina de la brigada en aquests casos.

– Buscar un acord amb el nostre municipi veí Guardiola del Berguedà per gestionar el manteniment de la carretera de Sant Corneli a Saldes passant pel Jou, per tal que la carretera sigui transitable. Actualment el manteniment el fan aquells veïns de Sant Corneli que es desplaçen per feina al municipi de Saldes.

-Millorar l’enllumenat de la carretera que uneix Sant Jordi amb La Rodonella, paral·lela a la C-16 per millorar la seguretat vial dels vianants que l’utilitzen.

-Millorar el manteniment de la carretera i el carrer que uneix Cercs amb el barri Cap de la Costa.

-Fer un inventari i propostes de millores en les eines que utilitza la brigada per facilitar-los la feina.

Publicat dins de Cercs, Mocions | Deixa un comentari

Moció sobre la col·locació de contenidors de recollida selectiva

reciclatge5Moció presentada al ple ordinari del gener 2015

Vist que el reciclatge ajuda a evitar malbaratament de materials potencialment útils, per reduir el consum de primera matèria fresca, per reduir ús d’energia, per reduir contaminació atmosfèrica (de la incineració) i contaminació de l’aigua (de l’abocament) reduint la necessitat de disposició del rebuig “convencional”, i per abaixar emissions de gas hivernacle en comparació amb la producció.

Vist que per dur a terme el reciclatge és necessària la separació d’ escombraries per recollida selectiva.

Vist que en anys passats el fet de separar les escombraries domèstiques va aportar un estalvi dels usuaris en taxes d’escombraries.

Vist que encara queda marge per a optimitzar la recollida selectiva.

Proposem el següent ACORD:

– Procurar que en cada illa de reciclatge del municipi hi siguin tots els contenidors (groc, blau, verd clar, marró, gris/verd fosc, contenidors de piles i fluorescents)

– Instal·lar els contenidors que hi faltin per fer més fàcil la separació de rebuig.

Publicat dins de Cercs, Mocions | Deixa un comentari

Moció futur Parc d’Energies Renovables en l’ indret de l’antiga CT de Cercs

“La millor manera d’aprofitar la CT de Cercs, seria transformar-la en un espai on els científics dels Centres i Grups de Recerca ja existents  poguessin desenvolupar projectes pilot innovadors" Pla de viabilitat de la Generalitat, Nota de l'IREC

“La millor manera d’aprofitar la CT de Cercs, seria transformar-la en un espai on els científics dels Centres i Grups de Recerca ja existents poguessin desenvolupar projectes pilot innovadors” Pla de viabilitat de la Generalitat, Nota de l’IREC

Atès que el municipi de Cercs li cal una empenta urgent en termes de creació de llocs de treball per aquestes i futures generacions.

Atès que existeix un conveni signat entre la propietària de les instal·lacions de la CT de Cercs, E-on i el govern municipal de Cercs en que les dues entitats es comprometen buscar i trobar projectes viables per substituir l’activitat de la CT.

Atès que el grup CLAM va demanar suport al parlament de Catalunya perquè la Generalitat elabori un pla de viabilitat per un Parc d’Energies renovables a l’esmentat indret, i vàrem aconseguir l’acord unànime de tots els grups polítics a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Atès que la Generalitat va encarregar un pla de viabilitat en el qual consta, entre d’altres informacions, el següent:

La millor manera d’aprofitar la CT de Cercs, seria transformar-la en un espai on els científics dels Centres i Grups de Recerca ja existents poguessin desenvolupar projectes pilot innovadors destinats a optimitzar l’aprofitament energètic de diferents matèries primeres, amb diferents tecnologies de conversió i productes obtinguts.”

(Nota sobre el la creació d’un centre de recerca en biomassa a l’entorn de la CT de CERCS, IREC. Barcelona, 18-9-2012 )

i

“Cal doncs, tenir en compte que tot i l’ interès estratègic de desenvolupar línies de recerca en energia i biomassa, cal coordinar-se amb altres iniciatives ja existents.”

(Nota sobre el la creació d’un centre de recerca a l’entorn de la CT de CERCS, IREC. Barcelona, 18-9-2012)

Atès que l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya proposa l’inclusió del projecte en xarxes ja existents com el mateix Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Atès que l’IREC és membre de la societat europea “KIC InnoEnergy SE”, (“Knowledge Innovation Community”) que s’ha creat a iniciativa del EIT (“European Institute of Innovation & Technology”), una societat anònima europea amb 29 accionistes, tots ells entitats claus en el camp de l’energia, indústries d’alt nivell, centres de recerca i universitats.

Atès que aquestes xarxes fomenten l’educació, la recerca i l’empresa (el triangle del coneixement), per a l’enfortiment de la cultura de la innovació i l’esperit empresarial. I que entenem que aquestes són les eines que calen per aconseguir prosperitat pel nostre municipi.

Proposem el següent ACORD:

1-    Seguir el fil de col·laboració amb l’empresa proprietària E-on per començar i seguir el compliment del conveni.

2-   Seguir el fil de converses amb l’IREC i el Departament d’Energia de la Generalitat de Catalunya i començar contactes a tots els nivells universitaris i empresarials necessaris per dur a terme aquest projecte i fomentar la creació de llocs de treball de qualitat en el nostre municipi.

3-Fer constar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà, el departament d’Energies de la Generalitat i la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya.

Publicat dins de Cercs, Mocions, Parc de Recerca i Energies renovables a Cercs | Deixa un comentari

MOCIÓ PER A UNA POLÍTICA ACTIVA ENVERS ELS HABITATGES DESOCUPATS DEL MUNICIPI

PAHAquesta Moció la presentem el CLAM a petició de la PAH (Plataforma pels Afectats per la Hipoteca) a la sessió de ple de Cercs, juliol 2014

Ha calgut que passés una dècada des dels primers censos municipals d’habitatges desocupats; 9 anys des de la Llei del Dret a l’Habitatge i 11 des de la modificació de la Legislació d’Hisendes Locals que obria la porta al recàrrec de l’IBI sobre els habitatges desocupats, pendent però encara de desenvolupament reglamentari, i per tant no operatiu, perquè s’acabi imposant la pressió social per posar en valor tot el parc d’habitatge desocupat que ho estigui per causes no justificades en garantia del dret a l’habitatge. Alguns Ajuntaments han iniciat un procés sancionador tal que els habitatges desocupats sense cap motiu jurídic, com són els habitatges propietat d’entitats financeres, puguin ser destinats a garantir el dret a l’habitatge a una unitat familiar que ho necessiti.

La Llei del dret a l’habitatge del 2007 defineix com a incompliment de la funció social del dret de propietat la desocupació injustificada més de 2 anys, tipificant com a infracció molt greu aquesta desocupació després que s’hagi intentat arbitrar amb el propietari mesures per incentivar la seva ocupació. I també, què s’entén per habitatge desocupat, dificultats probatòries a banda.

La via fiscal mitjançant recàrrecs en l’IBI no és possible per falta de desenvolupament reglamentari d’una previsió molt genèrica de l’article 73 de la Llei d’ Hisendes Locals.

En l’acord de governabilitat entre CiU i ERC de desembre de 2012, a proposta d’ERC (Annex III) hi ha el nou impost sobre habitatges desocupats per donar resposta tributària a la manca de voluntat de l’Estat pel que fa a la utilització de la via de l’IBI, però un impost d’aquesta naturalesa per definició és una mesura de foment, no pas sancionadora, per la qual cosa el fet imposable tindrà més limitacions que les sancions previstes a la Llei del dret a l’habitatge. Per exemple, el “no nat” recàrrec sobre l’IBI era previst sobre un màxim del 50% de la quota líquida de l’IBI.

En el darrer debat de política general es va aprovar una Resolució, que s’ha reiterat en una recent Moció del Parlament de 5 de desembre presentada per ERC per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades, en què s’instava al Govern a crear aquest 2014 el Fons Social d’Habitatge de Catalunya amb els habitatges desocupats de les entitats financeres i del SAREB, amb gestió concertada amb les entitats socials, atesa la insuficient dotació que suposen els 1.092 habitatges del Fons Estatal, l’exclusió del tercer sector en la seva gestió, com van fer palès la president del la Taula del Tercer Sector (Punt Avui 15-5-2013), i el drama dels desnonaments, 12.000 a Catalunya els tres primers trimestres del 2013.

La frustrada venda massiva d’habitatges socials de l’Incasòl sense anàlisi previ de les seves conseqüències pel que fa a la creació d’un parc d’habitatge social equivalent al 15% del total del parc a 20 anys vista en el marc del futur Pla Territorial Sectorial d’Habitatge no ajudava a cap objectiu de dotar-nos d’un parc social suficient, i així es va valorar per la majoria del Parlament, però a més pel que fa al Fons Social d’Habitatge de Catalunya, l’acció coordinada entre Ajuntaments i Generalitat, sumant la via fiscal i la sancionadora pot ajudar a desencallar-lo.

Més d’un actor públic trobarà a faltar l’expropiació temporal de l’ús com a darrera mesura per garantir l’ocupació dels habitatges en determinades circumstàncies, plenament europea i estatutària com va dictaminar el Consell Consultiu en el Dictamen 282 de 29 de novembre del 2007 i que lamentablement, després de ser un dels aspectes més criticats en un moment en que els valors i hàbits econòmics no assumien que aviat caldria un canvi en la nostra relació amb la propietat immobiliària, va acabar saltant de la Llei, amb les anomenades lleis òmnibus del 2011 i 2012.

S’acaba demostrant el risc que sota relats polítics de “business friendly” o purament per raons conjunturals en un moment de crisi, es desarmin els instruments que de manera estructural han d’ajudar a no repetir els mateixos errors. Com també va ser un error que pagarem més endavant permetre també per raons conjunturals i/o ideològiques que l’habitatge protegit s’incorpori al mercat de renda lliure pel transcurs del temps, i cada vegada més curt, que caldrà revertir algun dia, i es un error l’actual pressió poc transparent al debat polític i sense Pla Territorial previ, tendent a limitar les reserves de sòl que han de fer possible la construcció d’habitatge protegir en el futur.

Pel que fa als solars buits pendents d’edificació, el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), en el seu article 177, preveu una eina per a que els Ajuntaments puguin exigir l’edificació forçosa o l’expropiació dels solars sense edificar. Aquesta és el Registre municipal de solars sense edificar.

El Registre municipal de solars sense edificar, és una eina que ha de permetre, més que obligar a edificar (tenint en compte la conjuntura d’excés de parc d’habitatge i de manca de crèdit dels promotors), poder incidir en aquells solars que tenen un impacte sobre l’espai públic, la seguretat, la convivència, el paisatge urbà, etc.


 

Per tots aquests motius, es proposa d’adopció dels següents acords:

PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Cercs amb planificar i desenvolupar una política d’habitatge activa i que reconegui i faci efectiu el dret a un habitatge digne per a tots els ciutadans del municipi.

SEGON. Crear un cens municipal d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de conèixer en tot moment l’estoc d’habitatges permanentment desocupats.

TERCER. Promoure i iniciar totes les gestions necessàries per tal de portar a terme un procés sancionador emparat en la Llei 18/2007 per als habitatges desocupats sense cap motiu jurídic i a mans de les entitats bancàries.

QUART. Crear un registre municipal de solars sense edificar, com a instrument per conèixer el creixement potencial (en la condició de solar) per edificar del municipi.

CINQUÈ. Demanar a la Generalitat de Catalunya que avanci en els treballs de creació del nou impost sobre habitatges desocupats a mans d’entitats bancàries.

SISÈ. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Publicat dins de Cercs, Mocions, Solidaritat | Deixa un comentari

SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA AL BERGUEDÀ

Moció presentada pel CLAM-AM en la sessió de ple de Cercs el juliol 2014

L’aplicació de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals deixa a l’ajuntament de Berga sense la possibilitat de poder canviar la forma jurídica de l’Ens Municipal Hospital Sant Bernabé.

hospital_santbernabe

Manifestació de la plataforma per un hospital públic i de qualitat

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Berguedà vol trobar ─amb l’ajuntament de Berga, el Patronat de l’Hospital, ajuntaments del Berguedà i Generalitat de Catalunya─ la millor solució per l’Ens Municipal, garantint la seva projecció de futur com a centre de referència comarcal.

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Berguedà té dos objectius clars:

–          Defensar plegats, amb l’Ajuntament de Berga, el Patronat i tots els ajuntaments de la comarca que s’hi vulguin adherir, que la Generalitat s’impliqui i participi ─mitjançant una entitat compartida amb les administracions públiques berguedanes─ en la gestió de l’Hospital de Berga.

–          Evidenciar que fer-ho possible no és una qüestió normativa ni econòmica, és una qüestió de voluntat política del Govern Municipal, del Patronat i del Govern de la Generalitat de Catalunya.

De les reunions mantingudes se n’extreu el compromís de treballar plegats. Es crea una comissió de treball amb representació de totes les parts implicades esmentades anteriorment, però no queda clar el posicionament dels ajuntaments de la comarca ni tampoc el grau d’implicació que la Generalitat voldrà tenir.

Per aquesta raó, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Berguedà demana una declaració institucional d’aquest Ajuntament, i així donar el seu suport per escrit a l’objectiu de la plataforma, adjuntar-lo a les altres mocions dels ajuntaments de la comarca i a les quasi 10.000 signatures de ciutadans del Berguedà per a presentar-les a la Generalitat, com a mesura de força per defensar-ho i com a mostra d’unió comarcal.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Cercs manifesta i ACORDA:

  • L’Ajuntament de Cercs declara públicament el seu suport a l’objectiu de la Plataforma de defensar plegats, amb l’Ajuntament de Berga, el Patronat i els ajuntaments de la comarca que s’hi vulguin adherir, que la Generalitat s’impliqui amb les administracions públiques berguedanes en l’assessorament i el seguiment de la gestió de l’Hospital de Berga.

 

  • L’Ajuntament de Cercs es compromet a treballar conjuntament amb la Plataforma, l’Ajuntament de Berga, el Patronat, ajuntaments de la comarca i Generalitat, per trobar la millor solució per l’Ens Municipal, garantint la seva projecció de futur com a centre de referència comarcal.

 

  • L’Ajuntament de Cercs, conjuntament amb el grup de treball creat demanaran, en la propera reunió amb el Departament de Salut, que aquest aclareixi el grau d’implicació que la Generalitat vol tenir.

 

  • L’Ajuntament de Cercs es compromet a vetllar perquè:

– La gestió de l’hospital ha de continuar sent pública.

– La participació de les institucions i entitats berguedanes ha de fer-se efectiva.

– S’ha de salvaguardar els llocs de treball.

– S’ha de garantir la projecció de futur de l’Hospital com a centre de referència comarcal.

 

  • Traslladar aquests acords als ajuntaments de la comarca, al Patronat de l’Hospital Sant Bernabé i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Publicat dins de Hospital Sant Bernabé, Mocions, Salut | Deixa un comentari

MOCIÓ EN SUPORT A SERGI RODRÍGUEZ MALÉ

teti_absolucioMoció presentada en el ple municipal de Cercs juliol 2014

A la matinada del 7 de juny de 2012, a les 3.00 h, en ple passacarrers de la Patum de Berga, el Sergi Rodríguez Malé passà per la cruïlla entre el carrer Gran Via i la carretera de Sant Fruitós, lloc per, on aquell moment, es trobava la festa. Allà, es creuà amb el conegut regidor del Partit Popular de la ciutat, Juan Antonio López Noguera entre molta altra gent que omplien el carrer de gom a gom.

Va ser llavors, quan enmig de tota la multitud, algú va donar un clatellot al regidor, segons refereix ell. Sense parar la festa ni la comparsa es continuà el recorregut del passacarrers on tothom, el regidor inclòs, seguí el seu camí i la festa de la Patum es celebrà en total normalitat.

Atès que el senyor López Noguera va denunciar als Mossos d’Esquadra el calbot que diu que va rebre i s’obrí un procediment judicial contra Sergi Rodríguez Malé.

En un primer moment el fet fou qualificat de falta penal per no tenir una rellevància important des del punt de vista de la reprovació penal. L’obstinament de venjança i escarni del Sr. López Noguera contra l’independentisme va fer que aquest instés que fos qualificat de delicte, amb les consegüents penes de presó que això suposa (4 anys de presó de pena mínima a 6 anys de presó). Lluny d’aturar-se amb que es tramités com a delicte, el Sr. López Noguera ha fet una nova escalada a la repressió, instant en el seu escrit d’acusació que s’imposi al Sergi Rodríguez Malé una pena de presó de 5 anys i una multa de 3.600 euros.

Atès que el regidor del Partit Popular, amb el seu afany de polititzar un fet que no va tenir cap tipus de conseqüència ni de rellevància, actualment sol·licita una pena de presó de 5 anys i una multa de 3.600 euros.

Atès que la Fiscalia però, lluny d’aturar allò que és un evident despropòsit del Partit Popular amb el seu afany de victimisme i de trencament de la convivència, després de gairebé dos anys, amb el canvi del panorama i posicions polítiques actuals als Països Catalans , decideix que allò que inicialment no mereixia una sanció important, de cop i volta, eleva els fets a delicte greu amb la petició de 6 anys de presó, i dues multes que sumen un total 4560 euros.

Atès que sense cap necessitat de rebre atenció mèdica, però amb l’excusa d’estar exercint el càrrec de regidor, tot i estar al passacarrers, a les 3 de la matinada, enmig d’un notori ambient festiu del qual el senyor López Noguera n’era també partícip, va decidir impulsar la denúncia pel delicte d’atemptat contra l’autoritat. I ara la fiscalia abona la tesi i va més enllà presentant l’acusació més forta encara en un clar despropòsit que perd de vista tota lògica de proporcionalitat jurídica.

Per tot això exposat, per la sobredimensió que està prenent el cas, per les greus acusacions, pel risc d’empresonament i per frenar la instauració d’un clima de tensió provocat i volgut per instàncies espanyolistes com les del partit del senyor López Noguera, es demana al ple de la corporació d’adopció dels següents acords:

 

1.- Que es manifesti que la presència d’un Regidor al passacarrers de Patum no és en exercici propi ni abstracte de les funcions de Regidor de l’Ajuntament de Berga.

2.- Que l’Ajuntament de Cercs considera absurd i del tot inadmissible la possibilitat, que per només un suposat calbot, una persona pugui entrar a la presó.

3.- Denunciar el gir de la fiscalia respon a la tàctica del govern espanyol i del Partit Popular per estendre la difamatòria imatge d’un poble català hostil i discriminatori. Imatge que volen personificar en l’únic regidor del PP de la comarca qui es fa la víctima per plaer dels dirigents espanyolistes.

4.- Exigir l’arxivament immediat de la causa oberta contra en Sergi Rodriguez Malé i la seva lliure absolució.

5.- Fer arribar aquests acords al Fiscal en Cap de Manresa-Igualada, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i a Alerta Solidària.

Publicat dins de Mocions, Solidaritat | Deixa un comentari

Resultats Eleccions Europees a Cercs

resultats_europees2014_cercsfont: http://www.324.cat/eleccions-europees-2014/municipi/cercs

Publicat dins de Cercs | Deixa un comentari

Butlletí municipal imprès 04

butlleti_04Descarrega’l en format pdf: ClamCercs_04_mail

El nou butlletì imprés del CLAM estarà aviat a totes les bústies del municipi de Cercs. Hi trobareu una memòria de la feina municipal que vàrem fer durant l’any 2013 i una petita previsió de temes a tractar a llarg del 2014.

Temes  que hi trobareu:

-Aigua potable a Cercs
-Municipi zona lliure de Fracking
-Moció per l’abolició de l’ús d’armes amb projectils de bales de goma a Catalunya
-Hospital Comarcal Sant Bernabé – Per una sanitat pública berguedana
-Suport vaga indefinida dels docents de les Illes Balears
-Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs
– C16: Jersei’ o autovia rudimentària?
-La nostra història, Les nostres vides: Obra de teatre ‘Fígols 32’
-Aprovada la proposta de canviar el nom del carrer Rei Joan Carles Primer
-Els nostres infants necessiten un entorn cuidat i saludable: per jugar i per aprendre
-Parc d’energies renovables Cercs: Seguim batallant per la creació de llocs de treball

Publicat dins de CLAM INFORMA - El Butlletí, Mocions, Parc de Recerca i Energies renovables a Cercs | Deixa un comentari

Seguim fent camí pel parc d’energies renovables

heizen-colourbox

Les energies renovables crean llocs de treball de qualitat

Llegir notícia a dberguedà.cat

ERC presena una pregunta al Parlament ( document pdf: pregunta al Parlament Parc energies renovables) per conèixer el document elaborat del pla de viabilitat del Parc d’energies renovables Cercs
Seguim batallant per la creació de llocs de treball.

En maig del 2012 els dos regidors del CLAM varen portar al Parlament de Catalunya la proposta de la creació d’un parc d’energies renovables en l’emplaçament de la antiga central tèrmica.

En primer terme, tots els grups parlamentaris varen aprovar la nostra petició, reiconexent així la importància d’un projecte d’aquestes característiques per la nostra comarca i el nostre municipi. El govern de CiU es va comprometre llavors  a elaborar un pla de viabilitat fins el dia 31 de desembre del 2012. Tot indica que aquest compromís és va quedar en no res, ja que fins ara no en tenim constància de cap actuació. En conseqüència CLAM es va posar en contacte amb el parlamentari Dionís Guiteras, demanant-li que faci un seguiment exhaustiu per averiguar en quin estat està la elaboració del pla de viabilitat. Ens confirma que va iniciar els tràmits parlamentaris necessàris per pressionar el govern per a complir amb el seu compromís.

El que és clar és que la realització d’aquest projecte significaria un respir en la davallada constant de llocs de treball al nostre municipi. No podem permetre que per l’inoperància del govern es deixin de fer les coses que es necessiten per capgirar la situació actual de l’atur. Nosaltres seguirem treballant des de l’oposició per la creació de llocs de treball al municipi.

Publicat dins de Cercs, Parc de Recerca i Energies renovables a Cercs | Deixa un comentari